Privacybeleid

 

De website is eigendom van en wordt beheerd door Magnetic Fotografie.
Magnetic Fotografie respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doet zij onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Magnetic Fotografie draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@magneticfotografie.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden automatisch het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP adres kan worden aangemerkt als persoonsgegeven en zal enkel worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per email (Hierbij kun je denken aan: jouw naam, emailadres en eventuele andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt).

Per email kunnen wij jou een offerte toesturen. In deze offerte zullen (bedrijfs)naam en adresgegevens worden vermeld.

Ben je klant dan kan het zijn dat je een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe dienstverlening/ producten dan wel aanbiedingen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn.

Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Dienstverlening
In het kader van de dienstverlening heeft Magnetic Fotografie ook een aantal persoonsgegevens nodig. Dit zal een (bedrijfs)naam zijn met adresgegevens, maar ook telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zullen ook worden gebruikt om de betreffende factuur aan te sturen.

Door een betaling aan Magnetic Fotografie te doen verstrek jij als klant jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Ook worden foto’s als persoonsgegeven aangemerkt. De portretfoto’s die worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zouden als bijzondere persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt. Foto’s zijn alleen als bijzonder persoonsgegeven aan te merken, als die gegevens worden gebruikt met als doel om onderscheid te maken naar ras, etniciteit of etnische uitkomst. Dit is bij het maken en eventueel publiceren van portretfotografie niet het geval. Het maken van portretfoto’s zal in de uitoefening van de overeenkomst gerechtvaardigd zijn.

Magnetic Fotografie behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen artistieke en promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, demonstratiemateriaal en wedstrijden.

Meer informatie kun je vinden in artikel 12 van de Algemene voorwaarden van Magnetic Fotogratief.

(Potentiële) leveranciers
Magnetic Fotografie heeft ook contact met leveranciers. Magnetic Fotografie heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan Magnetic Fotografie een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het versturen van nieuwsbrieven aan jou als klant;
  • om jou als klant te informeren over nieuwe producten, diensten dan wel aanbiedingen van Magnetic Fotografie;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek alle werkzaamheden die te maken hebben met fotografie;
  • het afhandelen van betalingen;
  • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaan dan bijvoorbeeld om informeren over wijzigingen, service en een eventuele afwikkeling van een klacht;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Magnetic Fotografie;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder naam, email dan wel telefoonnummer wij niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan Magnetic Fotografie zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan fotografie, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
Je kunt aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@magneticfotografie.nl Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Als het gaat om verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van artistieke doeleinden dan kun je je niet beroepen op deze rechten. Zo is het in die gevallen onmogelijk om eventuele gegeven toestemming in te trekken.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Magnetic Fotografie hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat Magnetic Fotografie persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.

Magnetic Fotografie is vanuit wetgeving echter verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.

Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Magnetic Fotografir zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen.

Tussen Magnetic Fotografie en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Magnetic Fotografie worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Magnetic Fotografie werkt op dit moment met de volgende partijen samen:

Icloud
Vanwege de veiligheid van jouw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens opgeslagen en een back up gemaakt, dit wordt gedaan bij Icloud. Icloud is een programma van Apple en bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

MailBlue
MailBlue wordt door Magnetic Fotografie gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. MailBlue bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Mail
Magnetic Fotografie gebruikt Mail als programma om een email aan jou te verzenden, zodat zij in contact met je kan komen. Dit programma wordt door Apple aangeboden. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Administratiekantoor Rutjes
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan door Administratiekantoor Rutjes.

Wetransfer
Magnetic Fotografie gebruikt Wetransfer om grote bestanden aan jou toe te sturen. We transfer zal de bestanden opslaan in Europa, zolang de bestanden in Europa worden geüpload, je werkt vanuit een Europees IP adres en je geen anonieme proxy server.

MijnDomein hosting
Magnetic Fotografie host haar website bij hosting2go. Handelingen die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hier bevindt zich ook de emailserver.

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Magnetic Fotografie geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Magnetic Fotografie is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Magnetic Fotografie is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Magnetic Fotografie teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kan Magnetic Fotografie zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.magneticfotografie.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelt Magnetic Fotografie met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers.

Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan heeft Magnetic Fotografie wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor komt zij te weten komen dat je naast de website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Google Analytics
Magnetic Fotografie maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Magnetic Fotografie verzameld.

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Magnetic Fotografie heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

•Er een verwerkersovereenkomst tussen Magnetic Fotografie en Google is over de Analytics gegevens.

•IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.

•De informatie niet met anderen gedeeld wordt.

•Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Magnetic Fotografie geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Magnetic Fotografie gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Social media cookies van derden
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Contactgegevens

Magnetic Fotografie
Raadhuisplein 1
7031 AW Wehl

Alexandra Strzelczyk
info@magneticfotografie.nl
+31 (0)6 11129010