Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Magnetic Fotografie

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotografe aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt
een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotografe en opdrachtgever.

3. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9

Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde
fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

4. Opdracht: de dienst of het product dat door fotografe geleverd zal worden.

5. Fotografe: Magnetic Fotografie, KVK 59694165, tevens gebruiker van deze algemene
voorwaarden en opdrachtnemer.

6. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotografe de overeenkomst
gesloten heeft en degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de
gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.

7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en
de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende
ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

9. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13
Auteurswet.

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
fotografe en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotografe slechts bindend indien en
voor zover deze door fotografe uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1. Fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod, haar geldigheid 30 dagen na de
datum van verzending door fotografe.

3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door
(onvoorziene) omstandigheden in de werkzaamheden. Fotografe zal opdrachtgever hiervan
zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat en de opdrachtgever
dit kon begrijpen, is fotografe niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet
aansprakelijk zijn.

Artikel 4. Aanvaarding en wijziging van de opdracht

1. Fotografe zal een opdrachtbevestiging en de daarbij behorende algemene voorwaarden
toesturen. Opdrachtgever dient het aanbod, hiermee doelend op de opdrachtbevestiging en
bijlagen, expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar
desondanks instemt, of althans die indruk wekt, dat fotografe werk verricht in het kader van
de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotografe onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden
gewijzigd, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden, hogere kosten of meerwerk,
zie artikel 3.3 en 8.3.

Artikel 5. Locatie

1. In beginsel zal de opdracht worden uitgevoerd in de fotostudio van fotografe.
Mocht opdrachtgever op een andere locatie willen fotograferen dan is zij daarvoor
verantwoordelijk. Fotografe denkt uiteraard graag mee en adviseert als daar behoefte naar
is.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

1. Fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.

2. Fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens de fotoshoot.

3. Fotografe heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4. Fotografe levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een
globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

5. Hierbij zal door fotografe slechts nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in
de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het
wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke
aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotografe en kan extra kosten met zich
meebrengen.

6. De eerste beeldselectie van de fotoshoot wordt door fotografe gedaan. Na de eerste
beeldselectie kan opdrachtgever een afgesproken aantal foto’s selecteren.

7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Levering

1. Fotografe spreekt met opdrachtgever een levertijd af.

2. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst/product is
ontvangen.

3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per email. RAW-bestanden worden
niet geleverd.

4. Fotografe is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van fotobestanden indien er
sprake is van overmacht.

Artikel 8. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door fotografe gebruikelijk
gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotografe een
redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotografe dit doorberekenen aan
opdrachtgever.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen
pakketprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen, tenzij anders overeengekomen.

5. Alle door fotografe genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Fotografe zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur per email
sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3. De factuur wordt na de fotoshoot en fotoselectie verzonden. Opdrachtgever ontvangt de
besproken fotobestanden na betaling.

4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd.

6. Voor zowel het factuurbedrag als de wettelijke rente is opdrachtgever na het verstrijken
van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling door fotografe, in verzuim.

7. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan,
zolang opdrachtgever enige uitstaande factuur van fotografe nog niet heeft voldaan.

Artikel 10. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan fotografe, nadat
opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van
opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de
opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is, is fotografe gerechtigd de overeenkomst eveneens op te schorten
of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk, tenzij
anders overeengekomen.

4. Wegens het niet nakomen van verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, door
opdrachtgever brengt fotografe de gemaakte kosten, in ieder geval 25% van de
overeengekomen totaalprijs, in rekening.

5. Het is mogelijk dat door te rechtvaardigen omstandigheden een fotoshoot niet door kan
gaan op de gewenste datum. Het is dan mogelijk in onderling overleg de datum te
verzetten. Er zal niet vaker dan driemaal een nieuwe datum overeengekomen worden.

6. Indien opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming
van één of meer van zijn of haar verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder
begrepen, komen alle kosten die fotografe ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, in ieder
geval binnen 14 dagen, na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden
voorgelegd aan fotografe.

2. Klachten over de factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur
schriftelijk te worden voorgelegd aan fotografe.

3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te doen onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat het product of dienst ter beschikking wordt gesteld.

4. Klachten, na de in lid 1 en 2 genoemde termijnen, worden niet meer in behandeling
genomen.

5. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk te leveren, tenzij dit
tot onevenredige schade voor opdrachtgever met zich zou brengen.

Artikel 12. Auteursrecht

1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom, zoals
persoonlijkheidsrechten, op alle in het kader van de opdracht gemaakte fotografische
werken, berusten bij fotografe.

2. Elke overeenkomst houdt mede de, in dit artikel omschreven, licentie in met betrekking
tot het fotografisch werk van fotografe, tenzij anders overeengekomen.

3. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door opdrachtgever wordt
uitsluitend verleend om ter beschikking gestelde foto’s te gebruiken in huiselijke kring.
Hiermee wordt ook het gebruik op sociale media bedoeld.

4. Het is niet toegestaan de foto’s voor politieke of andere doeleinden te gebruiken of te
verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotografe.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken
buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

6. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,
advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal,
demonstratiemateriaal en wedstrijden.

7. Fotografe is bevoegd licenties met betrekking tot de werken aan derden af te geven.

8. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst
bij fotografe schriftelijk bekend gemaakt te worden.

9.Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen
aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

10. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto
ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

11. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotografe in acht te nemen,
waaronder te allen tijde de verplichting tot naamsvermelding zoals hierna wordt
omschreven. Foto door: Magnetic Fotografie (www.magneticfotografie.nl)

12. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotografe.

13. Elk gebruik van een fotografisch werk van fotografe dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotografe.

14. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotografe, rekent
fotografe driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van
de geleden schade, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade
(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Het is mogelijk om in overleg met de fotografe een licentie te kopen. Hierbij kun je onder
andere denken aan het gebruik van een foto voor commerciële, zakelijke dan wel politieke
doeleinden, het overdagen van licenties of het gebruik van een foto zonder
naamsvermelding. Fotografe en opdrachtgever zullen nadere afspraken maken over hoe,
wanneer en waar de foto wordt gebruikt, welke resolutie/ kwaliteit de foto heeft, in welke
aantallen de foto zal worden gebruikt, of de foto wel of niet mag worden bewerkt e.d.

Artikel 13. Bewaren van bestanden

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en het eventueel maken van een
back up van de aangeleverde fotografische werken. Fotografische werken worden
tenminste een maand bewaard na het verstrekken.

2. Verstrekte fotografische werken, maar ook het niet gebruikte materiaal is na deze maand
niet meer opvraagbaar of opeisbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van fotografe.

2. Opdrachtgever is tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf
en zijn of haar eigendommen. Fotografe is niet verantwoordelijk voor schade aan een
persoon, eigendommen of anderen.

3. Fotografe is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/
of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake
is van grove schuld of opzet aan de zijde van fotografe.

4. Indien derden jegens fotografe en/of opdrachtgever een vordering aankondigen of
aanhangig maken met betrekking tot het fotografische werk, dan zullen de partijen in
onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal
geschieden.

5. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen
of afdrukken die niet door fotografe geleverd zijn.

6. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en
voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering
uitgekeerde bedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en per email, tenzij anders overeengekomen, door fotografe aan
opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan zij tot de datum
waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen
tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen

1. Alle gevallen waarin de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst
door het Nederlands Recht.

2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Toevoeging

1. De opdrachtgever mag deze foto’s voor commerciële doeleinden gebruiken wel de
opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotografe in acht te nemen,
waaronder te allen tijde de verplichting tot naamsvermelding zoals hierna wordt
omschreven. Foto door: Magnetic Fotografie (www.magneticfotografie.nl)

2. Op de visitekaartjes en flyers hoeft geen naam vermeld te worden.